• English
  • Finnish
  • Russian

YHDISTYS RODNIK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS NRO 1 / 2018 Tulosta Sähköposti

YHDISTYS RODNIK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS NRO 1 / 2018

Aika: 11.01.2018, klo 10.00-12.30

Paikka: Rodnik ry, Vallikatu 4, Hamina

Läsnäolijat: Аlla Suoninen pj, Irina Saraykina vpj, Elena Nechaeva, Elena Suur-Uski,Evgenia Byurne, Lubov Sergeeva, Тatiana Kobzeva.

Valtakirjan olivat antaneet: Elena Ermoshkina ja Dmitriy Shevchenko Alla Suoniselle.

1.       Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden vahvistaminen

Kaikille hallituksen jäsenille oli lähetetty kokouskutsu sähköpostitse 27.12.2017. Yhdistyksen puheenjohtaja Alla Suoninen julisti kokouksen avatuksi ja kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ala Suoninen, sihteeriksi Irina Saraykina.

2.       Esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja Alla Suoninen ehdotti äänestystä esityslistan hyväksymisestä työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi.

3. Hankeen ”Suuntana työelämä” päättyminen. Yhdistyksen taloudellinen tilanne vuoden  2018 alussa.

E. Suur-Uski esitteli hallitukselle alustavat tulokset yhdistyksen ja hankkeen tuloista ja menoista v. 2017. Yhdistyksen toiminnan tulokset vuonna 2017 ovat positiivisia, taloudellinen tilanne on vakaa. E. Suur-Uski kertoi hallitukselle "Suuntana työelämä"-hankkeen päättymisestä. Hankkeen työntekijät Ritva Villikka, Elena Suur-Uski ja Irina Saraykina vapautuvat työtehtävistä.

Yhdistyksen toiminnan jatkamista ja harjoittelijoiden ja muiden työllistettyijen työn järjestämistä varten on löydettävä  uusia keinoja. Tärkein kysymys on varojen riittävyys  palkkamenoihin.  Joulukuussa 2017 jätettiin Haminan kaupungille rahoitustukea koskeva hakemus. Hakemukset hyväksytään vasta maaliskuussa, ja sitten tehdään päätökset varojen kohdentamisesta. Elena Suur-Uski ehdotti hallitukselle, että osa yhdistyksen varoista olisi siiretty vararahastoon,  palkkakustannuksia tai osittaista rahoitusta (omarahoitus) yhdistyksen mahdollisia hankkeita varten.

4.       Työn järjestäminen muuttuneessa tilanteessa v. 2018

Аlla Suoninen huomautti, että hanketominnan päättyminen toi yhdistykselle erilaiset haasteet. Yhdistys tarvitsee minimi yhden palkatun henkilön toimistotyöntekijäksi. Vaihtoehtona on infopisteiden suljettaminen Haminassa ja Virojoella, kerhotoiminnan lopettaminen, kaikkien tapahtumien järjestäminen pelkkä vapaaehtoisvoimin, mikä on erittäin  työlästä ja ei voi taata jatkuvuutta. Myös uusien hankkeiden kehittäminen ja erilaisien hakemuksien tekeminen vaatii osaamista ja aikaa.

 а) toimistotyön järjestaminen

Irina Saraykina kertoi toimistotyöntekijän päivittäisistä tehtävistä (ks. Liite 1). E. Suur-Uski esitti palkkanlaskenta-ehdotus kahdelle osa-aikatyöntekijälle (ks. Liite 2). Keskustelun jälkeen hallitus päätti yksimielisesti ottaa  kaksi osa-aikatyöntekijää. Irina Saraykinalla on 25 työtuntia viikossa 15.1-30.6. Alla Suoninen on työkokeilussa 15.1-14.4., sitten hänellä alkaa oikeus palkkatukiin. Sillä tavalla yhdistys säästää palkkakuluissa, ja 15.4. alkaen Alla Suoninen voi työskennellä kokopäiväisesti.

Tatiana Kobzevan mielestä yhdistyksen toimintaa on jatkettava. Kevään aikana yhdistyksen on ehdottomasti osallistuva kaupungin hakuun  kuntouttavan työtoimintan järjestäjäksi. Erilaisiin työllistämisvaihtoehtoihin, jotka yhdistys tarjoaa, kutsua nimenomaan aktiivisia ja yhdistystyöstä innostuneita  henkilöitä. Tatiana Kobzevan mukaan on välttämätöntä, että uudet työntekijät ja harjoittelijat ennen työn alkamista tutustuvat niin kutsutuun  "Yhdistyksen työntekijän/työkokeilijan oikeudet ja velvollisuudet".

I. Saraikina ehdotti että TE-palveluiden kautta kutsutaan yhdistykseen työkokeiluun tai palkkatuella tuetun toimintaan henkilöitä, joilla on tiettyjä taitoja ja osaamisia, jotka ovat yhdistyksen toiminnan kannalta hyödyllisiä.

 b) kerhotoiminnan, tapahtumien ja matkojen järjestäminen

ü  Vilkkaan keskustelun jälkeen hallitus päätti yksimielisesti kerhotoiminnassa ja  tapahtumien järjestämisessä useammin turvautumaan talkoovoimiin (esimerkiksi pyydetään leipomaan yms).

ü  Taloudellisista syistä hallitus päätti yksimielisesti nostaa lasten ja nuorisokerhojen osallistumismaksun. 6 kk maksu aikaisemmin oli 20 e, vuonna 2018 6 kk maksaisi 40 e per lapsi. Sisarusalennus on 20 %.

ü  Hallituksen yksinmielisellä päätöksellä Seniorikerho saa käyttöönsä rahasumman, jonka suuruus on sama, kuin kerhon osallistuijen jäsenmaksujen summa. 

ü  Kansanlauluryhmä ”Rodnik” toimii vuonna 2017 aktiivisesti. Ryhmä esiintyi myös Pietarissa kulttuurifestivaalissa. Ryhmän kulut ovat enimmäksen taiteellisen johtajan kilometrikorvaukset. Kun ryhmän laulajat tilaavat esiintymispukuja omalla kustannuksella ja monella on myös pitkä matka harjoituksiin, niin ryhmän toimintaan osallistuminen ei ole realistista tehdä maksulliseksi kulujen kattamiseksi. kansanlauluryhmä kuitenkin voisi etsiä esiintymismahdollisuuksia, josta saisi korvausta, esim. Haminan iltatori-ohjelmaan osallistuminen.

ü  Teatterikerho. Alla Suoninen ehdotti muutaman uuden nuken ostoa nukketeatteria varten. Päätetty tutkia mahdollisuuksia ja hintoja.  

ü  Hallitus päätti yksinmielisesti korvata matkakulut vapaaehtoisille kerhonvetäjille.

ü  Yhdistyksen jäsenten matkoja. Elena Suur-Uskin mielestä matkat voisivat tuoda yhdistykselle tuloja, ei pelkkä kuluja. Hallitus kannatti matkoijen aktiivista järjestämistä. Jäsenille täytyy tarjoa monipuolisia ja kiinnostavia matkavaihtoehtoja.

5.       Taloussuunnittelu 2018

a)      välttämättömät kulut

Yhdistyksen järkevän toiminnan kannalta välttämättömiä kuluja ovat kaupungin perimä vuokramaksu Vallikatu 4 rakennuksen käytöstä, kaksi puhelinta, toinen Haminan infopisteessa ja toinen Virojoen infopisteessa, Internet, toimintatarkastaijen palkkiot, kahden osa-aika työntekijöiden palkkakulut. Hallitus vahvisti yksinmielisesti, että yllämainitut kulut ovat välttämättömiä.

b)      kulujen leikkaaminen

Yksinmielisesti päätettin sulkea kaksi yhdistyksen käytössa olevaa  puhelinliittymää.

 c)       mistä varoja yhdistyksen toimintaan?

Elena Nechaeva kertoi, että aikuisten opintokerhojen toimintaan on mahdollista saada tukea Opintokeskukselta, noin 55% .

Kaikkien hallituksen jäsenten mielestä pitää kehittää uusia hankeita ja aktiivisesti hakea rahoitusta toiminnan kuluijen kattaamiseksi.

Pitää myös mahdollisuuksien mukaan osallistua kaupungin tai muiden yhdistyksien hankkeisiin yhteistyökumppanina.

6. Talouskertomuksen 2017 valmistelu

Elena Suur-Uski ilmoitti, että talouskertomus 2017 on melkein valmis. Ehdotetaan, että osasta yhdistyksen varoista  muodostetaan n.s. puskurirahasto, josta maksetaan esim. palkka osa-aikatyöntekijöille. Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi  Elena Suur-Uski ehdotti Talia Maltsevan Tilitoimisto Tili Malta:sta ammattiosaamisen ja edullisemman tarjouksen perusteella. Talia Maltsevan äänestettiin ja valittiin yksinmielisesti.

7.       Muut asiat

ü  Vuosikokouksen 2018 valmistelu. Tuli yksinmielinen ehdotus äänestää vuosikokouksessa pois hallituksen jäsenistä henkilöt, jotka eivät osallistu kokouksiin ja päätöksien tekoon.

ü  Jokavuotinen perinteinen yhdistyksen tapahtuma Laskiainen on 17.02. Tapahtuman järjestämista varten tarvitaan vapaaehtoisia avustaija. Kansanlauluryhmä esiintyy, pitää kutsua ryhmän jäseniä. Otetaan huomioon, että samana päivänä pidetään Laskiaistapahtuma Kotkassa.

8.       Kokouksen päättäminen

Alla Suoninen julisti kokouksen päättyneeksi klo 12.30

Puheehjohtaja                                                         kokouksen sihteeri

Alla Suoninen                                                          Irina Saraykina

 

käännös Alla Suoninen

 
< Edellinen
 
 
Rodnik © 2018