• Finnish
  • Russian

Rodnik ry:n v. 2016 uudistetut säännöt Tulosta

1.§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kaakonkulman Maahanmuuttajat Rodnik ry, lyhenne Rodnik ry ja sen kotipaikka on Haminan kaupunki.

2.§ Tarkoitus ja toimintamuodot

   -   Alueen maahanmuuttajien sekä venäjän kieltä osaavien yhdistys, suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisen ja integroitumisen tukeminen;

   -   maahanmuuttajien intressien esiin tuominen valtioiden julkisille organisaatioille;

   -   oman äidinkielen ja kulttuuriperinteiden säilyttämisen tukeminen

   -   kansainvälisten yhteyksien parantaminen, laajentaminen ja lisääminen, sekä yksittäisten ihmisten että organisaatioiden välillä

   Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistys:

  -   tekee yhteistyötä julkishallinnon organisaatioiden ja yhdistysten kanssa;

  -  järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia;

  -   järjestää muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää, voittoa tavoittelematonta toimintaa;

  -  tiedottaa toiminnastaan joukkoviestimien kautta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

  -   ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja;

  -   omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta;

  -   toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä.

Yhdistys ei ole puoluepoliittinen eikä ota kantaa uskonnollisiin kysymyksiin.

Yhdistyksen toiminnan periaatteena on huolehtiva suhtautuminen ihmisiin ja ympäröivään maailmaan, tuen antaminen ja yhteisymmärryksen lisääminen.

3.§ Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö (yritys, yhdistys, järjestö tai oppilaitos), joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Vanhempien tai huoltajan ilmoittamat lapset yhdistyksen jäseniksi, on vapautettu jäsenmaksusta 18 ikävuoteen saakka.

Ansiokkaasta työstä (tai erityisistä palveluista) yhdistyksen hyväksi voidaan myöntää hallituksen esityksestä yhdistyksen yleiskokouksessa kunniajäsenyys.

4.§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi todeta jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajan. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5.§ Jäsenmaksu

Henkilö- ja yhteisöjäseniltä perittävien vuosijäsenmaksujen suuruuden päättää vuosikokous.

Kunniajäsen ei ole velvollinen maksamaan jäsenmaksua.

Oikeudet etuihin ja alennuksiin, jotka hallitus on myöntänyt, on kunniajäsenillä ja vain niillä yhdistyksen henkilö- ja yhteisöjäsenillä, jotka ovat maksaneet kuluvan vuoden jäsenmaksun.

6.§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuulu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-11 varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokous voidaan myös pitää sähköisen median avulla, (puhelimitse, internetin välityksellä jne.).

Hallituksen päätöksen voi muuttaa vain vuosikokous.

7.§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8.§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9.§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana helmi-maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksenkokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokoukseen voi osallistua myös postitse ennen kokousta tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä.

10.§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Kokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse, postitse tai muilla tavoin.

11.§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksen tehtävänä on:

1. käsitellä edellisen tilikauden tilipäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto;

2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,

 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,

3. hyväksyä toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet,

4. päättää hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle kalenterivuodelle,

5. valita hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet,

6. valita yksi tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja yksi varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja

7. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen aina, kun se on laillisesti koolle kutsuttu.

12. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntojen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 
< Edellinen
 
 
Rodnik © 2023